ஓ , தேவனுக்கு மகிமை தூக்கி எடுத்தார்
என்னைத் தூக்கி எடுத்தார் இயேசு
தம் கரத்தை நீட்டி இரட்சித்தாரே
ஓ தேவனுக்கு மகிமை
இயேசுவை நேசிக்கிறேன்
மென்மேலும் நேசிக்கிறேன்
அக்கரையில் நின்று நானும் அவரை
என்றென்றும் வாழ்த்துவேன்

Oh Glory to God He has lifted me up
He has lifted me up I know
He stretched out His hand
And He lifted me up
And that’s why I love Him so
I love Him more and more
And when I stand upon the other shore
I’ll praise Him more and more